Wysoki kontrast - +

Regulamin CENTRUM FITNESS OLYMP

 

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art.385 Kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron: „Usługodawcy” Centrum Fitness OLYMP (zwanego dalej „OLYMP” lub „klubem” ) i „Usługobiorcy” – osoby, która zawarła umowę o świadczenie usług ( zwana dalej „klient” lub „członek klubu” ).
   
 2. Członkiem klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać członkiem klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
   
 3. Podstawą członkostwa w klubie jest umowa zawarta na czas określony na okres: jednego miesiąca, trzech miesięcy( w tym również kart 10 wejściowych), sześciu miesięcy, dwunastu miesięcy od daty podpisania umowy.
   
 4. Umowa jest zawierana jednorazowo z możliwością jej przedłużania na kolejne okresy bez podpisywania kolejnych umów. Klient posiadający aktywną kartę ma ważną umowę i akceptuje regulamin umowy o świadczenie usług.
   
 5. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Centrum OLYMP jest karta klubowa ( zwana dalej „kartą” ). Podstawą korzystania z usług klubu jest okazywanie karty w recepcji klubu. Karta przyznawana jest jednorazowo.
   
 6. Karta nie może być odstąpiona innym osobom. Uprawnienia płynące z posiadania karty moją charakter imienny i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
   
 7. Jest możliwość zawieszenia 6 miesięcznej karty na okres 1 tygodnia i 12 miesięcznej karty na okres 2 tygodni.
   
 8. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony w recepcji klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami wyrobienia nowej karty. Wysokość opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
   
 9. Przed pobraniem kluczyka należy sprawdzić czy wydany klucz z plastikową zawieszką nie jest uszkodzony. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia kluczyka z plastikową zawieszką (do szafki ) powinien być niezwłocznie zgłoszony w recepcji klubu. Wydanie nowego kluczyka następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami dorobienia nowego kluczyka z plastikową zawieszką. Opłata zgodnie z aktualnym cennikiem.
   
 10. Karta uprawnia do korzystania z następujących usług podstawowych: siłownia + jeden trening wprowadzający z instruktorem, studio cardio, zajęcia grupowe, sauna, parking.
   
 11. Klient zobowiązany jest do umówienia się indywidualnie z trenerem na pierwszy trening wprowadzający. Trening ten jest jednorazowym dodatkiem do nowo zakupionej karty.
   
 12. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania grupy aerobicu, cyclingu, zmiany terminu prowadzenia zajęć, zmiany osoby prowadzącej zajęcia oraz jednorazowego odwołania zajęć po wcześniejszym powiadomieniu o tym Usługobiorcy, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie w zakładce rezerwacja zajęć grupowych oraz na tablicy przy Dziale Obsługi Klienta.
   
 13. Na zajęcia grupowe należy się zapisać poprzez stronę internetową bądź telefonicznie.
   
 14. Do usług dodatkowych, za które płatność dokonywana jest według cennika z dnia ich wykonania należą: trening indywidualny, masaż, solarium, squash, zabiegi rehabilitacyjne.
   
 15. Opłata za korzystanie z usług klubu jest uiszczana „z góry” , przed wydaniem karty klubowej. Opłata nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług Centrum Fitness OLYMP.
   
 16. Opłata uprawnia do korzystania z usług klubu w zakresie odpowiadającym rodzajowi karnetu, jaki posiada członek klubu. Wysokość opłat jest określona przez kierownictwo Centrum Fitness OLYMP, podawana do wiadomości przez Dział Obsługi Klienta klubu oraz uwzględniona w umowie.
   
 17. Usługobiorca oświadcza, że jest dobrego stanu zdrowia, zapewnia, że nie cierpi na żadną chorobę lub kalectwo, uniemożliwiające wykonywanie ćwiczeń lub korzystanie z urządzeń Usługodawcy. Członek klubu korzysta z usług Fitness OLYMP na własną odpowiedzialność; nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług klubu.
   
 18. W pomieszczeniach klubowych oraz na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia do klubu alkoholu, narkotyków i środków odurzających, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
   
 19. Bar jest miejscem przeznaczonym do spożywania jakichkolwiek posiłków i ciepłych napojów
   
 20. W pomieszczeniach klubu przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń należy nosić ubiór i obuwie sportowe zmienne. Na salę ćwiczeń nie wolno wnosić torebek, plecaków oraz torb sportowych. W/w rzeczy na czas treningu należy przechowywać w wyznaczonych do tego szafkach a wartościowe rzeczy można pozostawić w depozycie w Dziale Obsługi Klienta.
   
 21. Osoba korzystająca z usług Klubu powinna przyjść na ostatni trening 45 min przed zamknięciem obiektu i opuścić salę ćwiczeń 15 minut przed zamknięciem klubu.
   
 22. Członkowie klubu są zobowiązani do nie naruszania spokoju i porządku w klubie oraz nie zakłócania innym członkom możliwości korzystania z usług CF OLYMP, w tym nie wnoszenia i nie korzystania z telefonu komórkowego na salach przeznaczonych do zajęć grypowych. Z pomieszczeń i urządzeń klubu członek powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób wskazany przez pracownika klubu lub wynikający ze stosownych instrukcji oraz informacji umieszczonych w regulaminie korzystania z sal.
   
 23. Osoby naruszające zasady porządku w klubie będą proszone o opuszczenie obiektu. W stosunku do osób rażąco i uporczywie naruszających zasady porządku w klubie oraz postanowienia niniejszego Regulaminu Centrum Fitness OLYMP może odstąpić od zawartej umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwracania jakiejkolwiek części uiszczenia opłaty.
   
 24. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione i pozostawione przez Usługobiorcę. Zastrzeżenie to dotyczy zarówno rzeczy pozostawionych  w szafkach, jak i poza nimi.
   
 25. Kierownictwo klubu zastrzega sobie prawo odmowy wpisu w poczet członków klubu, a co za tym idzie, do nie zawarcia umowy, bez podawania przyczyn.
   
 26. Usługodawca ma prawo do wprowadzenia zmian dotyczących czasu działania saun.
   
 27. Na parkingu znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe, na których nie można parkować (np. przy bramie wjazdowej)
   
 28. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji klubu.
   
 29. Umowa zostaje przedłużona na kolejny okres w przypadku uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty za świadczenie usług według cennika obowiązującego w dniu wpłaty.
   
 30. Karty ze zniżką studencką przeznaczone są dla osób do 26 roku życia z ważną legitymacją studencką, uczniowską.
   
 31. W zakresie nieuregulowanym umową i niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.
Dzisiaj jest wtorek 25 czerwca. Imieniny obchodzą: Prosper, Fiebrosław, Wilhelm, Antyd, Eulogiusz, Tolisława, Febronia, Febron, Dorota • Nie można polizać łokcia. • Ponad 75% osób, które to przeczytają, spróbuje polizać łokieć. • W badaniu przeprowadzonym na 200 tysiącach strusi w ciągu 80 lat nikt nie zgłosił żadnego przypadku, w którym struś schował głowę w piasek. • Świnie nie mogą fizycznie spojrzeć w niebo. • Kupa wombatów ma kształt kostki. To najwyraźniej ma związek z ich procesem trawienia i różnymi skurczami ciała. • Słonie są jedynym ssakiem, który nie może skakać. • Koty śpią do szesnastu godzin dziennie, ale nigdy tak głęboko jak ludzie. Zamiast tego szybko zasypiają i budzą się sporadycznie, aby sprawdzić, czy ich środowisko jest nadal bezpieczne.